ေရႊလမင္းေဆးရုံ (ဟသၤာတ)

အမွတ္(၃၂)၊ ဗုိလ္ေစာေမာင္လမ္း၊ ရုံးႀကီးရပ္ကြက္၊ ဟသၤာတျမိဳ႕
Phone: ၀၄၄ ၂၀၂ ၁၃၇၅၊ ၂၀၂ ၂၇၉၉

ေရႊလမင္းေဆးရုံ (လမ္းမေတာ္)

အမွတ္(၁၅/၁၉)၊ ေဇာ္ဂ်ီလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Hot Line: ၀၁ ၂၃၀ ၁၉၄၉

ေရႊလမင္းေဆးရုံ (ေမာ္လၿမိဳင္)

အမွတ္(၁)၊ ရွမ္းစုလမ္း၊ ဒုိင္း၀န္ကြင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
Hot Line: ၀၅၇ ၂၀၂ ၆၂၀၂၊ ၂၀၂ ၆၈၅၅

ေရႊလမင္းေဆးရုံး (ေျမာက္ဥကၠလာ)

အမွတ္(၁၂၅၄)၊ သုဓမၼာ လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Hot Line: ၀၁ ၆၅၅ ၆၁၂