အမွတ္(၁၅/၁၉)၊ ေဇာ္ဂ်ီလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Hot Line: ၀၁ ၂၃၀ ၁၉၄၉

Specialty
 • ကင္ဆာေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ကေလးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • စိတ္က်န္းမာေရး အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ဓာတ္မွန္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • မူးယစ္ႏွင့္စိတ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္
 • မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • မ်က္ႏွာ၊ ေမးရိုး၊ သြားႏွင့္ ခံတြင္း ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • သက္ႀကီးရြယ္အိုေရာဂါကုသေရးဆရာဝန္မ်ား
 • သားဖြားမီးယပ္ႏွင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္း၊ အသည္းႏွင့္ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္း အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး
 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း အထူးကုသမားေတာ္ႀကီး
 • အဆုတ္ႏွင့္ ရင္ေခါင္းခြဲစိတ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အဆုတ္ႏွင့္ ရင္ေခါင္းအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အဏုျမဴေရာင္ျခည္ဆိုင္ရာ အထူးကု သမားေတာ္ႀကီးမ်ား
 • အရိုးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အရုိး၊ အေၾကာ၊ အဆစ္ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား
 • အသည္း၊ သည္းေျခ၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အစာလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အသည္းအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အသည္းႏွင့္ အသည္းလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အေထြေထြခြဲစိတ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အေထြေထြေရာဂါကုသမားေတာ္မ်ား
 • အေထြေထြေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ား
 • အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • အေၾကာအဆစ္ႏွင့္ ကိုယ္အဂါၤျပန္လည္သန္စြမ္းေရး အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ေသြးေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ႏွလံုးခြဲစိတ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ႏွလံုးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား
 • ႏွလံုးႏွင့္ရင္ေခါင္းခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား

coming soon